فروشگاه دانلود پروژه ها ،مقاله و تحقیقات دانشجویی - project , computer , book , pdf , word, پروژه , تحقیق , مقاله , کارآموزی , پایان نامه , عمران , کامپیوتر , ساختمان , الکترونیک
مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 08:22 | نوشته ‌شده به دست سامان
مقایسه-هوش-هیجانی-تاب-آوری-امید-به-زندگی-و-جو-عاطفی-مردان-در-آستانه-طلاق-و-مردان-عادی
مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 142
حجم فایل: 2400
قیمت: : 50000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو  عاطفی مردان در  آستانه  طلاق و مردان عادی (متأهل) شهرستان بروجرد انجام شد. 44 نفر از مردان طلاق گرفته و 44 نفر از مردان متأهل (عادی) بود که مردان طلاق گرفته به روش نمونه‌گیری در دسترس و مردان متأهل (عادی) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی90 سؤالی بار- اُن، پرسشنامه تاب آوری 14 سؤالی کلاهفن، پرسشنامه امید به زندگی 33 سؤالی حلاجیان و پرسشنامه جو عاطفی 16 سؤالی هیل برن بود. پژوهش حاضر، از نوع علّی پس از وقوع است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آماری رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم افزار کامپیوتری «SPSS » نسخه هفدهم استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مردان در  آستانه طلاق و مردان عادی (متأهل) حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (هوش هیجانی، تاب‌آوری، امید به زندگی و جو عاطفی) تفاوت معناداری وجود دارد. ضمناً سطح معنی داری برای کلیه فرضیه‌ها 0/05 =α در نظر گرفته شده است.
کلید واژه ها: هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی، جوعاطفی، طلاق

فهرست مطالب:
چکیده                                                
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه                                            
2-2- بیان مسئله                                            
1-3- سوالات تحقیق                                        
1-4- فرضیات تحقیق                                         
1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق                            
1-5-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی هوش هیجانی                            
1-5-2- تعاریف مفهومی و عملیاتی خود تاب‌آوری                        
1-5-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی جو عاطفی                            
1-5-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی امید به زندگی                        
فصل دوم: ادبیات و پیشینة تحقیق
2-1- طلاق                                            
2-1-1- تاریخچه طلاق                                        
2-1-2- بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه                        
2-1-3- تبیین جامعه شناختی طلاق                                
2-1-3-1- تئوریهای کلان                                    
2-1-3-2- تئوریهای خرد                                    
2-1-4- ابعاد مختلف طلاق                                     
2-1-4-1- طلاق عاطفی                                        
2-1-4-۲- طلاق اقتصادی                                    
2-1-4-۳- طلاق قانونی                                        
2-1-4-۴- طلاق توافقی والدین                                    
2-1-4-۵- طلاق اجتماعی                                    
2-1-4-۶- طلاق روانی                                        
2-1-5- علل و عوامل طلاق                                     
2-1-6- عوامل طلاق                                         
2-1-6-1- عوامل قانونی                                    
2-1-6-۲- عوامل روانشناختی                                    
2-1-6-۳- عوامل اقتصادی                                    
2-1-6-۴- عوامل ارتباطی                                    
2-1-6-5- سایر عوامل                                        
2-1-7- طلاق به عنوان یک راه حل                                
2-1-8- آثار طلاق                                         
2-1-8-1- بعد فردی                                        
2-1-8-2- بعد خانوادگی                                    
2-1-8-3- بعد اجتماعی                                        
2-1-9- آثار سوء طلاق بر فرد و جامعه                                 
2-1-10- چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینند؟                        
2-1-11- ارتباط جنسی عامل مهم و فراموش شده در طلاق                    
2-1-12- دنیای مدرن و طلاق                                    
2-1-13- علل افزایش طلاق در عصر حاضر                            
2-1-14- طلاق در روایات اسلامی                                
2-1-15- علت مجاز بودن طلاق در اسلام                            
2-1-16- چرا طلاق در اختیار مرد است؟                                
2-2- هوش هیجانی                                        
2-2-1- تعاریف هوش هیجانی                                    
2-2-2- مغز هیجانی                                         
2-2-3- کاربردهای هوش هیجانی در زندگی                                 
2-2-4- چگونگی آموزش در کودکی                                     
2-2-5- عوامل مؤثر در هوش هیجانی                                     
2-2-6- ویژگی افرادی با هوش هیجانی بالا                             
2-2-7- هوش هیجانی در مو قعیت‌های چالش انگیز                        
2-2-8- استفاده از ابزارهای هوش هیجانی برای چیره شدن بر چالش‌های زندگی             
2-2-9- تقویت هوش هیجانی در پسران                                
2-2-10- سازگاری در اجتماع و هوش هیجانی                            
2-2-11- مدیریت و رهبری با هوش هیجانی                            
2-2-12- هوش هیجانی در کار                                    
2-2-13- هوش هیجانی و روابط زناشویی                            
2-2-14- اهمیت هوش هیجانی                                    
2-2-15- مذهب، هوش هیجانی و خانواده                             
2-2-16- چگونگی افزایش هوش هیجانی                            
2-3-4- نظریه‌های هوش هیجانی                                    
2-3- تاب آوری                                        
2-3-1- تاب آوری و ارتقای آن                                    
2-3-2- ویژگی های افراد تاب آور                                
2-3-3- راههای ارتقای تاب آوری (نقش محیط در تاب آوری)                    
2-4- خانواده                                           
2-4-1- خانواده چیست؟                                   
2-4-2- رشد اجتماعی                   
2-4-3- نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان                    
2-4-4- نظریه های مربوط به خانواده                               
2-5- امید به زندگی                                        
2-5-1- تعاریف امید به زندگی                                   
2-5-2- امید به زندگی بر اساس سازمان بهداشت جهانی                        
2-5-3- افزایش امید به زندگی زنان در سرتاسر دنیا                        
2-5-4- یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون، جمعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال                  
2-5-5- مقایسه امید به زندگی در افراد مجرد و متاهل                       
2-5-6- زنان ایرانی بیش از مردان به زندگی امیدوارند!                       
2-5-7- جمعیت ایران رو به پیرشدن                               
2-5-8- چه باید کرد؟                                       
2-5-9- نظریه‌هایی در زمینه امید                                   
2-6- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور                       
2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور                           
2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                           
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه                                           
3-2- جامعه آماری                                        
3-3- نمونه و روش نمونه گیری                                    
3-4- ابزار اندازه گیری                                         
3-4-1- پرسشنامه هوش هیجانی                                    
3-4-2- پرسشنامه تاب آوری کلاهفن                                
3-4-3- پرسشنامه امید به زندگی                                    
3-4-4- پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن                            
3-5- طرح تحقیق                                         
3-6- روش اجرا                                        
3-7- روش تحلیل داده ها                                    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه                                            
4-2-تحلیل داده های توصیفی                                    
4-2-1- نمونه                                            
4-2-2- سوال‌های پرسش‌نامه                                    
4-2-3- متغیرهای تحقیق                                    
4-3- پاسخ به فرضیات تحقیق                                    
4-3-1- فرضیه‌ی اول                                        
4-3-2- فرضیه‌ی دوم                                        
4-3-3- فرضیه‌ی سوم                                        
4-3-4- فرضیه‌ی چهارم                                        
4-3-5- فرضیه‌ی پنجم                                        
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تبیین یافته های فرضیه های پژوهش                                
5-2- محدودیتها                                        
5-3- پیشنهادات                                            
فهرست منابع
الف- منابع فارسی                                        
ب- منابع غیرفارسی
فهرست جداول
فهرست اشکال
چکیده انگلیسی

دانلود فایل

چاپ این مطلب: کلیک کنید

فروش اینترنتی فایل
(0 لایک)
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
 
دسته‌ها
ابر برجسب
پاورپوینت ، تحقیق ، گزارش کارآموزی ، طرح توجیهی ، نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) ، سرمایه گذاری ثابت طرح ، مدیریت ، هزینه های جاری طرح ، برنامه ، مبانی نظری ، جدول هزینه های ثابت ، واقع در استان فارس ، سرمایه در گردش ، لیست شرکتهای پخش مواد غذایی ، پروژه کارآفرینی ، واقع در استان اصفهان ، کامپیوتر و IT ، جدول هزینه های جاری طرح ، پروژه آمار ، نقشه اتوکد ، حسابداری ، خلاصه طرح ، دانلود تحقیق ، کسب و کار خانگی ، معماری ، پروپوزال ، DEM ، نقشه مدل رقومی ارتفاعی ، نتیجه گیری ، c++ ، مکانیک ، جدول سرمایه گذاری ، بحث و نتیجه گیری ، نرم افزار ، سورس برنامه ، طرح کارآفرینی ، محاسبات ابری ، روانشناسی و علوم تربیتی ، رایگان ، جدول هزینه های ثابت و متغیر طرح ، نتایج حاصله از اجرای طرح ، دلایل انتخاب طرح ، دانلود پروژه ، دانلود مقاله ، محاسبات اقتصادی طرح ، توجیه اقتصادی طرح ، کارآفرینی ، آموزش ، بررسی رابطه بین ، بروشور ، کتاب طراحی سیستم های صنعتی ، حل مسائل ، جامعه آماری ، پاور پوینت ، پرسشنامه ، بررسی ، پروژه ، پایان نامه ، مقاله ، دانلود ،
آمار
بازدیدکنندگان : 147847 فروش اینترنتی فایل filesell
پروژه های دیگر